FLASH


പുതിയ സർക്കുലർ / ഗവ. ഓർഡർ എന്നിവ NEW ORDERS @ CIRCULARS എന്ന മെനുവിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. .....

::: അറിയിപ്പ്****വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അക്കാദമിക മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകാശനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി എ.ഇ.ഒ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

NEW ORDERS & CIRCULARS
    ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്.  അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാനവാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല.   അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും  വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും.  അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും ഈ ബ്ലോഗിന് ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്തമോ   ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

 


08.02.2018https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifGeneral transfer of gazetted ministerial-application called for -reg.D1/5600/17/DPI  dtd  06.02.2018
07.02.2018https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifInternal arrangement of Office Attendants - Orders issued
06.02.2018https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gif2018 ജനുവരി 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള ജനറൽ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടുകളിലുമുള്ള നിക്ഷേപത്തുകയ്ക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. G.O 13/2018 Fin dtd 02/02/2018
05.02.2018https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifProvisional seniority list of DIET Lectures
05.02.2018https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifRatio promotion in the cadre of Junior Superintendent (HG) - Orders issued
05.02.2018https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifSSLC A,B List Publishing, CE Mark, Grace Mark Entry , Cancellation Reg. Circular dtd 03-02-2018 
05.02.2018https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifTHSLC - Publishing A list, CE mark Entry, Gracemark Entry , Cancellation reg.
03.02.2018https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifPanchayath High School Headmasters Seniority list
03.02.2018https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifHigher Secondary Principal Promotion: 1.Circular || Seniority List ||
01.02.2018https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifLSS/USS Exam Postponed to Feb 24 ltr dtd 31-01-2018  
01.02.2018Finance Department - Strengthening of TSB system - Further Guidelines issued.Circular 08/2018/Fin dtd 30/01/2018   
31.01.2018HSA appointment in Government Schools - revised percentage GO(P)No.6/2018/GEdn dtd 23.01.2018
31.01.2018Transfer,Promotion and Posting of JS/NMO,Store keeper
31.01.2018By Transfer - Physical Education Instructors
29.01.2018Promotion, Transfer and posting of PA to DEO
29.01.2018Ratio promotion in the cadre of Senior superintendent
29.01.2018Transfer and promotion of senior superintendent
29.01.2018Ratio promotion in the cadre of Senior superintendent
29.01.20181960 ലെ കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ - ഭൂസ്വത്തുക്കളും മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് 2017 ലെ പത്രികാ സമർപ്പണം - സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു  circular No:13/2018/Fin dtd 25/01/2018   
27.01.2018Using writing boards in SSLC Exam 2018 reg.DPI ltr dtd 27-01-2018
27.01.2018OISCA International - Starting "Love Green Clubs" in Schools reg.Circular dtd11-01-2018
25.01.2018SSLC CE MARK PUBLISHING REG.ltr dtd 24-01-2018
25.01.2018SSLC EXAMINATION MARCH 2018 - CONCESSION TO CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS - FIRST LIST ||1.  Order   ||  2.DEO list  ||
23.01.2018Duty Leave for attending Education seminar of recognised Teachers Association in connection with Annual Conference reg.order dtd 17-01-2018
23.01.2018Duty Leave for attending Education seminar of recognised Teachers Association in connection with Annual Conference reg.order dtd 17-01-2018
23.01.2018+Sanskrit Examination 2017-18 Circular
23.01.2018+Child Rights Commission Directions
22.01.2018+Thrown out teachers - Details called for -reg.        |1. Notification |2 Form I  | 3. Form III |
22.01.2018+Public Education System Scheme - Allows schools to get funded by the principal to open a interest-free special TSB account
21.01.2018+Hai School Kuttikkootam renamed as Little KITES-Circular
20.01.2018+Provisional A List for SSLC March 2018 Circular
19.01.2018+SSLC March 2018 IT Exam Circular
18.01.2018+Application Invited for District Coordinators


11.01.20188+29.01.2016 വരെ നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
10.01.20188+GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു
09.01.20188+Amendment in KER for promotion as HM in High schools Gazette Notification
08.01.20188+Finance Department - Updation of employee details in SPARK database - Further Guidelines  03/2018/Fin    dtd  08/01/2018   
07.01.2018+HBA - prolongation of the date of receipt of housing loan - First phase allotment from the budget allocation during the year 2017-18 - Suggestions
07.01.20188+Pay Revision 2014 - Rules for fixation of Pay - Modified GO(P)No 157/2017(88)/Fin dtd 19/12/2017
06.01.20188+SSLC EXAMINATION-2018_Modification of Social Science Exam
05.01.2018+Aided School Teachers - -Thrownout  cases 1)Circular No:  H2/44444/2017/DPI dtd 08-01-2018   2)Proforma (Form I to IV)  
05.01.2018https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifEnglish Diploma course - Reg -Notification
05.01.2018https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifInviting application for English Teachers
05.01.2018https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifInter District Transfer - Compassionate Ground - Notification reg.
04.01.2018SSLC Model Exam  Feb 2018 Circular & Time Table
04.01.2018Transfer and Promotion of AA/AO/APFO- Endorsement dtd 04-01-2018
04.01.2018Vidyarangam Kala Sahithya Vedi Sargasahithi 2018 -Adhyapaka Sahithya Shilpashala  Circular & Form
04.01.2018High Tech School Project - School Survey Second Phase  reg. Circular dtd 03-01-2018
30.12.2017K-TET Examination - Scribe -reg:-
29.12.2017Implementation of GAINPF system - Introduction of online PF admission and closure in GAINPF
29.12.2017സമയ ബന്ധിത ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
28.12.2017+Implementation of GAINPF system - Introduction of online PF admission and closure in GAINPF
27.12.2017+Instructions issued regarding allotment of time bound Higher Secondary
26.12.2017+HM Transfer and Promotion
25.12.2017+SSLC IT Model Exam Instructions
24.12.2017+Donation to CM'S Okhi Disaster Relief fund from the salary of Dec2017  - Revised Circular circular dtd 23-12-2017
23.12.2017+Donation to CM'S Okhi Disaster Relief fund - Revised Circular circular dtd 21-12-2017
22.12.2017+Pay Revision 2014- Rules for Fixation of Pay - Modified- Orders Issued.GO(P)No 157/2017/Fin dtd  19/12/2017
21.12.2017+The order of the aided school teachers involved in the participatory pension scheme is clarified
20.12.2017+RMSA-Application invited on deputation basis : Notification
19.12.2017+IED Special Educator
18.12.2017+പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്/ദിവസ വേതന/കാഷ്വൽ/കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതന ബില്ലുകൾ മാറുന്നതിനുള്ള ശീർഷകം
17.12.2017+Direction from DPI on 58th School Kalolsavam
16.12.2017+Appointment of New District Education Officers
15.12.2017+Staff Fixation 2016-17-Directions
14.12.2017+ഓഖി"ദുരിതാശ്വാസ നിധി: രണ്ടു ദിവസത്തെ ശമ്പളം  നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്:സമ്മതപത്രം

13.12.2017+National Energy Conservation Day 2017-Pledge                                                                     
12.12.2017+School Protection Programme -Direction from DPI on appointing DEO as Nodal Officer
11.12.2017+Sanskrit Scholarship Exam 2017-18 on 29 &30 Jan 2018 reg.
10.12.2017+Provisional Seniority list of DIET Lecturers from 01.01.2006 to 31.05.2017
09.12.2017+HM/AEO Transfer                                                      
08.12.2017+Junior Red Cross Examinations Instructions     
                                


07.12.2017+Updation of employee details in SPARK database - Further Guidelines issued. 
06.12.2017+Special allowance to all Public Sector Undertakings to all Public Sector Undertakings
05.12.2017+MLA ADF - Approval and Ordinance to be issued to the BFS for utilization of the BFS for the purpose of setting up the schools into a center of excellence
04.12.2017+Details of the premium of State Life / Group Insurance Subscribers are extended by the time limit for incorporating the Viswas Software
03.12.2017+Transfer/promotion-Linguistic minority tamil order
02.12.2017+Retirement details of Gazetted  ministerial staff 
01.12.2017+DPC(Lower) 2018 - Confidential report -reg:-DPI
30.11.2017+Text Book Indenting Time Limit Extended ltr
29.11.2017+SSLC Exam 2018 - Remittance of fess with Superfine
28.11.2017+File Adalath -Urgent 
27.11.2017+Staff fixation - correction order :Staff Fixation 2016-17 Circular:Staff Fixation 2017-18 Guidelines
26.11.2017+Strengthening of TSB System - Guidelines 
25.11.2017+Pay Revision arrears—Second installment—Directions to process the same in SPARK— Modified instructions to re process the erroneous first installment-
24.11.2017+Noon Meal Directions/Circular
23.11.2017+Orders issued by the Assistant Director of Pension Scheme for Aided School Teachers to be members of National Pension Scheme
23.11.2017+VISION 100 - A Presentation of Academic Master Plan
22.11.2017+Probation Declaration (2 Nos)
21.11.2017+BPL Scholarship 2017-18(HSE). Circular and Application Form
20.11.2017+Kerala School Kalolsavam - Instructions
19.11.2017+Pay Revision arrears—Second installment—Directions to process the same in SPARK— Modified instructions to re process the erroneous first installment
18.11.2017+Salary Revision 2014 - Allowance Always Upgrading the Amendments
17.11.2017+Ordinance on interest on deposit of General Provident Fund and other related provident funds from 1 October to 31 December 2017 is mandated
17.11.2017+Text Book Indenting for 2018-19 Directions
1611.2017+SHAALA SIDHI - A powerpoint Presentation by RMSA
16.11.2017+About solving the difficulty due to non-reporting of the subscriber's account number in the monthly / loan spending of the GPF, SLI and GIS receiving cash in Treasuries
15.11.2017+State IT Mela 2017
14.11.2017+Order on procedures for subsidizing grants to dependents of deceased employees while being a member of the National Pension Scheme
13.11.2017+Final seniority list of Kannada knowing HSA
12.11.2017+Prematric application verification pending -reg
11.11.2017+Higher Secondary Education- Annual Plan- Infrastructure Development (Lab,Library)- Administrative Sanction- accorded-Orders issued.
11.11.2017+Health Insurance Scheme:Expression of Interest
10.11.2017+Help File - Pay Revision Arrear Second Instalment Processing - (Excluding Employees made Excess or Short Drawal of First Instalment)
09.11.2017+8th National Painting Competition for School Students 2017 - 18 - reg .Notification
08.11.2017+General Education - Transfer/Promotion of DEO'S as DDE reg
07.11.2017+Vacancy of Programme Officer at RMSA -  Notification
06.11.2017+Inviting applications for appointment in SCERT on Deputation basis C3/75489/2017/DPI
05.11.2017+SAY Exam for standard Students reg.DPI ltr 
04.11.2017+Promotion to HSA Core subjects- Provisional Seniority List-Idukki District
03.11.2017+Kalolsavam -Manual Correction                                                                                            
02.11.2017+Regarding submitting applications and requests in Malayalam language
01.11.2017+Entering details of SSLC students DPI Circular  
01.11.2017+DPC 2018 (Higher)-Defect List Publication
30.10.2017+K-TET Extension  Order
30.10.2017+OBC Prematric Scholarship Notification 2017-2018
29.10.2017+Bharana Bhasha week celebrations-Instructions
28.10.2017+SRADHA - Module for publication
27.10.2017+Transfer/promotion and posting of Js/NMO/Store Keeper - Orders issued
26.10.2017+Transfer and posting of Js - on Administrative Ground - Orders issued
25.10.2017+Comply of KAT Order
24.10.2017+Transfer Order Primary Teachers- Idukki District
20.10.2017+IEDSS Students Data Collection for Schools-Student Data Proforma III |School Data Proforma IV
20.10.2017+Inter district transfer of teachers - Panchayath Schools reg
19.10.2017+Pay Revision arrears—Second installment—Directions to process the same in SPARK
18.10.2017+SSA - Appointment of BRC Trainers in SSA in various Districts on deputation basis - V Phase - orders GO(Rt)No.3369/2017/GEdn
17.10.2017+Public Holidays 2018 -Notification
16.10.2017+Regarding updating personal information of National Pension Plan members
16.10.2017+By transfer- certificate verification- rescheduled
15.10.2017+SSLC March 2018-Guidelines for IEDSS children-Circular
14.10.2017+NFTW-Application for financial assistance from National Foundation of Teachers Welfare for professional education of children of school teachers 2015 -16
13.10.2017+HSST Bytransfer- certificate verification _Revised Time Schedule :Provisional Seniority List
13.10.2017+Kerala Saksharatha Mission -Equivalent examination (11 Batch) -Special concession for CWSN students
12.10.2017+DPC for the year 2018-Circular                                                                                                 
12.10.2017+Special School Kalolsavam LinkManualItem Codes
12.10.2017+Harithavidyalayam Reality Show - 2nd Part
11.10.2017+NMMS - Submission of online application
11.10.2017+Directions on Purchase of School Bus from LAC-ADS for Govt Schools
10.10.2017+          Navaprabha New Instructions Dated:10/10/2017                                                                      
09.10.2017+  NuMATs Circular 
09.10.2017Conducting awareness classes on child protection reg.DPI
08.10.2017+Midterm IT Exam (High School) 2017-18 NEP(3)/72638/17/DPI
07.10.2017+Noon Meal Scheme 2017-18 Directions Circular 
06.10.2017+Personnel and Administrative(official language) Reforms department-organisation of Malayalam classical language day celebration and official language celebration,2017-guideline
06.10.2017+Pay and Pension Revision 2014-Payment of second installment of arrears-Revised orders issued
06.10.2017+Modifying and renaming Form II and Form 2 in the Pension Book and KSR Part III - Revised  GO(P)No 127/2017/Fin dtd  05/10/2017
06.10.2017+Personnel and Administrative(official language) Reforms department-organisation of Malayalam classical language day celebration and official language celebration,2017-guideline
05.10.2017+Onsite Support and Monitoring System(OSMS) reg.Circular
04.10.2017+Application for appointment of Judges -School Kalolsavam 2017 -18
04.10.2017+DPI direction not to conduct any JRC activities in schools till further instruction
03.10.2017+Application for appointment of Judges -School Kalolsavam 2017 -18
27.09.2017+Indradhanush Vaccination to Children- Directions
27.09.2017+Permission to cut trees dangerous to Children -Revised Circular
27.09.2017+Directions for Cluster Training on October 7
26.09.2017+TTC Examination 2017 (Private ) Notification
26.09.2017+Aadhaar Updation Latest Circular
26.09.2017+Wildlife Week Celebration-2017
25.09.2017+Gandhi Jayanthi Day Celebrations-Directions
25.09.2017+Youth Festival Black Listing Judges
25.09.2017+HM/AEO-Transfer and postings order modified
25.09.2017+CR for DPC Lower
24.09.2017+Harithavidhyalayam Reality Show -Guidelines to Schools
24.09.2017+Permission for conducting Aksharamuttam Quiz in schools reg.
23.09.2017+HBA for State Govt.Employees &Teachers;  Combined Seniority List 
23.09.2017+Special Allowance for handling cash-Discontinued
23.09.2017+HM Transfer  - order dtd 23-09-2017
23.09.2017+Probation declaration
22.09.2017+FIFA UNDER 17 - Instructions reg. FIFA UNDER 17 - Instructions reg. 
22.09.2017+HM/AEO-Transfer and postings Order dtd 22-09-2017
21.09.2017+Cluster Level Teacher Empowerment - Workshop for Core SRG members reg
2109.2017+Measles -  Rubella Vaccination campaign reg.
21.09.2017+World Alzheimers Day Pledge to be taken on Sept 22
21.09.2017+New ID Card for Science Seminar
20.09.2017+Kerala School Kalosavam Fund Collection reg.
20.09.2017+Conducting IT fest in Sub Dist/Revenue Dist Level - Guidelines
20.09.2017+RMSA - Application invited for clerks on contract basis  Notification
19.09.2017+School Parliament Election  - Revised Time Table
19.09.2017+Post of Additional Director(Primary Education) on Deputation Basis Circular No.F.11(80)/CED/N/86/SO-III/2017/1964
18.09.2017+Introduction of Debit/Credit Card Payment Gateway in e-treasury System GO(P)No 117/2017
18.09.2017+   Transfer and postings of PA to DEO
17.09.2017  +Transfer and postings of Senior Supdts.                                                                                  
17.09.2017 +KERALA TEACHER ELIGIBILITY TEST 2017 -Rectified Answer key
16.09.2017General Education department- National teachers welfare foundation- teachers day stamp distribution- amount collection- sanctioned-orders issued G.O(Rt)No.3074-G.
16.09.2017General Education department- state special school-protection of teachers -relaxation in teachers students ratio-orders issued G.O(Rt)3099-G.
15.09.2017  +Promotion/Transfer and posting of JS/NMO/Store Keeper - Modification order issued
14.09.2017  +Transfer and posting of Junior Superintendent/Noon Meal officer/Storekeeper
14.09.2017+  Nursery Education Course reg.NS(4)/33816/2016/DPI
13.09.2017  +Inviting service cards from qualified typists for Confidential Assistant promotion C2/22/2016/DPI dtd 23.08.2017
13.09.2017+കെ.എസ്.എഫ്.ഇ നടത്തുന്ന ചിട്ടികൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയായി ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ മാസം തോറും കെ.എസ്.എഫ്.ഇ യ്ക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു. GO(P)No 117/2017
12.09.2017+Delegation of Financial Powers of the Administrative Departments and Heads of Departments Government Orders - Erratum GO(P)No 112/2017
11.09.2017+STD -X Equivalency Exam Notification
10.09.2017+General Education Department- Quality Improvement Programme  (QIP)  Committee- Reconstituted-Orders issued,GO(Rt)No.3085
09.09.2017 +  DEO Promotion order 
08.09.2017  +Ratio Promotion - Junior Superintendent - Orders issued order 
08.09.2017  +Government Order- Specialist teachers GO(Ms)No.111/2017/GEdn  
07.09.2017+  Probation Declaration -reg.
06.09.2017 Aided Appointment approval 2017 -18
05.09.2017+  HSE - Aided - Post creation 2014-15 Circular
04.09.2017+Kerala school sasthrolsavam2017 - Guidelines -Circular
03.09.2017+Surrender of earned leave-Eligibility of provisional and Contract Employees-Clarification Issued.
02.09.2017+   DLED (Hindi) -Approval of course for one year GO(Rt)No.3011/2017/GEdn 
01.09.2017+   Premetric Scholarship - for publication.
31.08.2017+   Charge Arrangement
30.08.2017+   Transfer of Senior Superintendent - Modification Order
29.08.2017+   Proceedings - Transfer and Posting of HM/AEOs
28.08.2017+   Transfer and posting HM/AEO
27.08.2017+   Onam at Hermitage -Notification
26.08.2017+General Education- Higher Secondary Education- Establishment- Transfer and Posting in the cadre of Principals of Government Higher Secondary Schools-Modified-Orders issued,.GO(Rt)No.3014-G.
25.08.2017+Transfer and promotion of senior superintendents
25.08.2017+Transfer and postings of PA to DEO                                                                                         
25.08.2017+Ratio promotion senior superintendents
24.08.2017+Petroleum and natural Gas Association - കുട്ടികള്‍ക്കായി വിവിധ മത്സരങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  |  Instructions
23.08.2017+1) Endorsement Order 2) DPI Proceedings
22.08.2017+1)Transfer and promotion of Senior AA/AO(PF)/AA/AO/APFO order dtd 21-08-2017
2) DPI Proceedings
22.08.2017+First Term Evaluation 2017 Scheduled on 25-08-2017 postponed to 26-08-2017 
21.08.2017+Probation Declaration reg:- order 
21.08.2017+HSE - Creation of Posts in Aided Higher Secondary  schools G.O.P 167/2017
20.08.2017+Onam Festival Allowance to cooks
19.08.2017+Charge arrangement -DDE -reg
19.08.2017+Samagra Uploading Questions -DPI Directions
18.08.2017+2016 March വരെയുള്ള നൂണ്‍ മീല്‍ ഓഡിറ്റ്‌ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകള്‍ നിശ്ചിത പ്രോഫോര്‍മയില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഓഗസ്റ്റ്‌ 28 നകം നല്‍കാന്‍ നിര്‍ദേശം
18.08.2017+ഉച്ച ഭക്ഷണ പരിപാടി - കുട്ടികളുടെ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ സംബന്ധിച്ച് |3 in 1 Unified Form - for Aadhar Entrolment Application
17.08.2017+Transfer, Promotion and posting of Fair copy superintendent
17.08.2017+Probation declaration - HM/AEO order 
17.08.2017+Including Perumbalam School in remote area list -order GO(Rt)No.92/2017/GEdn
17.08.2017+Editing option in Sports Website reg.DPI

17.08.2017                      +

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു                     

17.08.2017 +

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും  2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ്  അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു

16.08.2017+

Delegation/Enhancement of Financial Powers of the Administrative Departments of the Secretariat and Heads of Departments - Revised

16.08.2017+

Relinquishment Accept Order

15.08.2017+

Honorarium of Buds School Teachers Enhanced - Circular

14.08.2017+

Criteria for sports events  category fixed on thee basis of age reg.

13.08.2017+

Delegation/Enhancement of Financial Powers of the Administrative Departments of the Secretariat and Heads of Departments - Revised

12.08.2017+

Mathematical Club - activities ranging from school level to state level

11.08.2017+

SLI-GIS Computerisation -Online Data Entry in Viswas Site :Viswas Help File : Online Site

11.08.2017+

HSE - General transfer-Date extended Reg .Circular

10.08.2017+

PF Interest rate fixed for the deposits for the July1 to sept 30

10.08.2017+

HSE- Ban on conducting Private tution by Teachers of Aided/Govt Schools reg.

10.08.2017+

Independence Day Celebration - 2017 -  Instructions - Circular

10.08.2017+

Service card of Clerks - LD/UD Promotion Circular No:C5/5/2017/DPI

09.08.2017+Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines
09.08.2017+Independence day Flag hoisting in Educational Institutions and Govt Offices reg.Circular dtd 05-08-2017
09.08.2017+Permission to Conduct Independence Day Quiz in Schools reg. DPI ltr dtd 26-07-2017
09.08.2017+DIET Promotion,Transfer and Posting of Principals and Senior Lectures and faculty charge in DIET-orders issued GO(Rt)No.2522/2017/GEdn dtd 31.07.2017
09.08.2017+Online HM Transfer circular No: D5/6000/2017/DPI 08.08.2017
09.08.2017+RMSA -Computer Programmer vacancies -Notification
08.08.2017+Disciplinary Action against the teachers who have not attended cluster training on 05-08-2017 reg.
08.08.2017+Teachers Bank 2017-18 -Time limit H2/44444/2017/DPI  
07.08.2017+Early Disbursement of salary In connection with Onam order
05.08.2017+Text Book Indenting Directions on Shortage of Text Books
05.08.2017+NTSE/NMMS Examination Notification..

05.08.2017NTS/NMMS Examination Notification..
03.08.2017+Financial Assistance to CWSN standard 1 to VIII - 2017-18 - Fund Releasing Order - issued
03.08.2017+School Parliament Election - Notification
02.08.2017+Minority Pre Metric Scholarship-Date Extended
02.08.2017+Deployment - Teachers Bank reg
02.08.2017+State School Sports meet 2017-Notification - Sponsorship -reg
01.0 circular for Senior Clerk Details
01.08.2017              Introduction of Pension Portal for all service pensioners in the State         forpension related information
30.07.2017+Muslim/Nadar/Anglo-Indian etc Scholarship-Directions                                                        
30.07.2017+National Savings Scheme -Instructions                                                                                   
29.07.2017
https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifCo-operative Recovery from the salary of State Government          Employees through SPARK - Clarification issued.Circular     No:60/2017/Fin dtd 28/07/2017                                                                   
29.07.2017                                                                                                                
https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി - സ്റ്റൂഡന്റ്സ് സേവിംഗ്സ് സ്കീം - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ഉത്തരവ് - നം.93/2017 ധന തിയതി 21-07-2017
29.07.2017
https://lh6.googleusercontent.com/-kfEHnq18sSE/VFHgsDyhA0I/AAAAAAAABXU/hDOp3dH-paA/w31-h15-no/icon-new.gifCluster training on 5-08-2017 - Instructions-DPI ltr dtd 29-07-2017
29.07.2017+Directions for Conducting Science Seminar 2017-18  
29.07.2017+Retirement of the Gazetted ministerial Staff - Charge arrangement Order
29.07.2017+Higher Secondary Principal Promotion - Orders issued - DPI endorsement dtd 29-07-2017
29.07.2017+Muslim/Nadar/Anglo-Indian etc Scholarship-Directions
28.07.2017+Nature Camp for Children-Instructions
28.07.2017+Directions for Conducting Science Seminar 2017-18
28.07.2017+Muslim/Nadar/Anglo-Indian etc Scholarship-Directions
28.07.2017+Transfer and Posting of DEO as DDE-reg:-
28.07.2017+Principal Promotion Order
27.07.2017+School Parliament Election 2017 -18 Notification..
27.07.2017+Time Table - First Terminal Examination 2017 -18: HS Section:LP/UP Section :Muslim School
26.07.2017+Staff Fixation 2017 -18 - Data collection reg:-Circular
26.07.2017+Promotion and Transfer of HM/AEO equated categories - Orders issued
26.07.2017+Transfer and posting and promotion in the cadre of Junior Superintendents/Noon Meal Officers/Store Keepers and Head Clerks - Orders issued
26.07.2017+Vidhyarengam Module 2017 HS section                                                                                  
26.07.2017+Promotion and Transfer of HM/AEO equated categories - Orders issued                               
26.07.2017+Staff Fixation 2017 -18 - Data collection reg:-Circular                                                             
25.07.2017+Deployment of Protected Teachers-Instructions to DDE                                                         

25.07.2017+Wearing Name badge/Name board for identifying Government Employees on duty—Instructions issued.Circular No: 7318/A.R13(2)16/PRD
24.07.2017Uniform during Rainy Season
24.07.2017Teachers Day - Competition for Teachers                                                                 
24..07.2017Pay Revision 2014- Delinquency in crediting Pay Revision arrears to Provident Fund Account - Strict Instructions  
24.07.20171)Prematric Scholarship 2017 -182) Application form
24..07.2017Appointing Teachers in Daily Wages Instructions
24..07.2017LAC ADF - എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പാചകപ്പുരയും ടോയ് ലറ്റും നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് - സ്പഷ്ടീകരണം
24..07.2017Vidyarangam Kalasahithyavedi HS Module & UP Module

    
20-07-2017           Guidelines to revise Staff fixation as per new teacher-student ratio.reg
19-07-2017Letter from DPI - Complements to all staff in Educational Dept.reg
19-07-2017Teacher -Student ratio in Classes 9 and 10 - reg
16-07-2017Enhancing the amount for the marriage of girls- Class4 and Part time employees - reg
16-07-2017Deployment of excess teachers: Omission - reg
09-07-2017Sixth working day data collection - Last chance for rectification of errors in Sampoorna - reg
09-07-2017Appointment up to 29-01-2016- Disbursing salary arrear as cash for certain categories-reg
                                             

21.07.2017 Meeting minutes on 29.05.2017 & 30.05.2017 -
19.07.2017 Letter from DPI
18.07.2017 Promotion and transfer of Senior Superintendents
18.07.2017 Ratio Promotion
18.07.2017 Transfer and postings PA to DEO
18.07.2017 Promotion in the cadre of UD Typist/Senior Grade Typist/Selection Grade Typist - Orders issued
17.07.2017 Provisional Seniority list of DIET Lecturers
14.07.2017 Probation in the cadre of Headmaster/Assistant Educational Officers
14.07.2017 Erattum order - HM/AEO Promotion -reg
13.07.2017 Promotion and posting of FCS - sanctioned orders - issued
12.07.2017 HM/AEO Transfer -order
11.07.2017 Seniorty list of Diet Principals and Sr Lr
11.07.2017 HM/AEO Transfer -order
10.07.2017 Endorsment order
04.07.2017 Probation in the cadre of Headmaster/Assistant Educational Officers
04.07.2017   Transfer and postings of Heads of Departmental High School/AEOs/TTIs
04.07.2017 GPF(Kerala)/Kerala Aided School employees Provident Fund Rules
03.07.2017 Probation declaration -order issued

 

88  UNIFORM 2016-2017 PAGE ONE PAGE               TWO

87 ONAM  ALLOWANCE 

86 ONAM ADVANCE

85 utharavu one two three

84. sixth workingday format

83  DROPOUT 2014-2015

82 TEACHERS TRAINING 2014-2015 FORM

81 UNIFORM FUND 2014-15

80 UNIFORM UTILIZATION FORM

79 VISWAKARMA/OBC 2012-2013

78.LSS/USS

 77  NOON MEAL

76 UNIFORM DATA

75  PLAN SSA

74 UTILIZATION CERTIFICATE PREMETRIC

73 PREMETRIC 2012-2013

72  UNIFORM AIDED 2014-2015 ELIGIBLE LIST

71 .GPAIS 

70 SCHOOLS IN PAYYANNUR SUB DIST-DETAILS

69  SURVEY FORM TO UP SCHOOLS ONLY

68  SHADABDHI SCHOOL FORAM

67 IDENTIFICATION SASTHRAMELA

66 മേളകളുടെ വിഹിതം അടക്കാനുള്ള ഫോറം 

65 ശുചിത്വ കവിത ആലാപനം‌ 

64 ശുചിത്വ കവിത വരികൾ 

63 SPARK UNLOCK FORM

62 july 15

61    NOON MEAL AUDIT REPORT

60  BUDGET 2015-2016 FORMS 

59 2014-15 ALL COMMUNITIES SCHOOL WISE STATEMENT

58  UNECONOMIC SCHOOL 2013-14

57 PRE METRICSCHOLARSHIP UTILISATION CERTIFICATEERTIFICATE

56 UNECONOMIC SCHOOL STRENGTH

55 STAFF FIXATION PROPOSAL 2014-15 FORMAT

54 format 6 working day

53  FINANCIAL DATA one  two

52 SOCIETY UNDER AEO PAYYANNUR

51 TEXT BOOK  FORM X L

50  FOOD SAFETY FORM

49 PROMOTION AS PRIMARY HM

48 PENSION DETAILS FORM

47 SANSKRIT SCHOLARSHIP FORM

46 NATIONAL PENSION FORM

45UNIFORM NEW ORDER  

43  MESSAGE TO PRIMARY HM FROM BRC 

42  PRIMARY LANGUAGE TEACHER PROMOTION AS HSA

41 NOON MEAL FEEDING STRENGTH FORM NEW

40  DA 63% GO

39  DA  GENERAL ORDER AND DIRECTIONS

38 AVALOKANA REPORT

37 NOON MEAL AUDIT REPORT

 

35  PASSED CONTIGENT AMOUNT NOON MEAL SEPT.OCT 2013

34 AIDED SCHOOL VACANCY FORM

33 KSREC FORUM

32 NIRMMAL FORUM

31 SHASTHRAMELA DIST  TIME SCHEDULE

30 PRE METRIC 2012-2013 FRESH          RENEWAL

29 ഹരിത      ഫോർമാറ്റ്‌ ......

28 text book form

27  salary statement as on 1/10/2013

26   EXPENDITURE STATEMENT NEW;;;;;;;;

25)SCHOOL IDENTIFICATION NUMBER GOVT   AIDED

22) VIDHYARANGAM
8)   KASEPF FORMS
6)   K TET
5)   SPARK
2)   FBS
1)   EXPENDITURE


3 comments:

 1. We SHANMUGA introducing our self as we are supplying .....
  SCHOOL UNIFORM,
  BELT,
  TIE,
  SCHOOL DIARY,
  CLASSMATE NOTE BOOKS,
  MAGAZINE,
  BLACK/WHITE & GLASS BOARDS,
  OUT SOURCING WORKS and
  PROVIDING SOFTWARE solutions
  AND MORE YOU WANT...
  for different major educational segments since 2000. Our niche and expertise in the education segment makes us the best qualified vendor for customized software development or IT Solutions for Schools and Colleges. Apart from the technical Skills, We would provide IT Consulting and Recommendations to improve the existing administrative and management process.
  And we supply all types of STUDENT ID CARDS, NAME SLIPS and all photo related programs doing in customers wish. We are distributing only professional cards and in latest technology. You can select different models of cards, card holders and tags. And our card holders will get free INSURANCE COVERAGE and DISSCOUND CARDS of leading book stalls and other shopping malls. We are collecting orders directly from SCHOOL and going for MANUFACTURE so we can give attractive price for you

  ReplyDelete
  Replies
  1. please contact us at tagorevellora@gmail.com

   Delete

how do you feel?